รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.

ประกาศรับสมัครข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ

การรับสมัครบุคคล เพื่อการเปลี่ยตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือน ไปบรรจุและแต่งตั้งแต่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ

 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติการ 2)ระดับชำนาญการ 3)ระดับชำนาญการพิเศษ 4) ระดับเชี่ยวชาญ 5)ระดับทรงคุณวุฒิ แล้วแต่ตำแหน่ง
  • กลุ่มที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล , นักจัดการงานทั่วไป ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา และ นักประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการพัสดุ ,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มที่ 4 นิติกร
  • กลุ่มที่ 5 บรรณารักษ์
  • กลุ่มที่ 6 พยาบาลวิชาชีพ
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป มี 4 ระดับ ได้แก่ 1)ระดับปฏิบัติงาน 2)ระดับชำนาญงาน 3)ระดับอาวุโส และ 4) ระดับทักษะพิเศษ
  • กลุ่มที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ,เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานห้องสมุด
  • กลุ่มที่ 2 นายช่างโยธา
  • กลุ่มที่ 3 นายช่างไฟฟ้า
  • กลุ่มที่ 4 นายช่างพิมพ์
  • กลุ่มที่ 5 พยาบาลเทคนิค

อ้างอิง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552

กุลจิรา ไตรภูมิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า ตามที่ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 และที่ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 2533  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ,ที่ ศธ 0206.4/2534  ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2553 ,ที่ ศธ 0206.4/ว 13 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 และ ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ.ได้มีมติให้ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ข้อ 2 จาก “ดำรงตำแหน่ง” เป็น “ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และให้นำคุณสมบัติดังกล่าวไปใช้กับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามาดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. หัวข้อคลังความรู้ ข้อย่อยหนังสือเวียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิถุนายน 2563