รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ

การรับสมัครบุคคล เพื่อการเปลี่ยตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือน ไปบรรจุและแต่งตั้งแต่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ

 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติการ 2)ระดับชำนาญการ 3)ระดับชำนาญการพิเศษ 4) ระดับเชี่ยวชาญ 5)ระดับทรงคุณวุฒิ แล้วแต่ตำแหน่ง
  • กลุ่มที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล , นักจัดการงานทั่วไป ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา และ นักประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการพัสดุ ,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มที่ 4 นิติกร
  • กลุ่มที่ 5 บรรณารักษ์
  • กลุ่มที่ 6 พยาบาลวิชาชีพ
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป มี 4 ระดับ ได้แก่ 1)ระดับปฏิบัติงาน 2)ระดับชำนาญงาน 3)ระดับอาวุโส และ 4) ระดับทักษะพิเศษ
  • กลุ่มที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ,เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานห้องสมุด
  • กลุ่มที่ 2 นายช่างโยธา
  • กลุ่มที่ 3 นายช่างไฟฟ้า
  • กลุ่มที่ 4 นายช่างพิมพ์
  • กลุ่มที่ 5 พยาบาลเทคนิค

อ้างอิง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552

กุลจิรา ไตรภูมิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า ตามที่ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 และที่ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 2533  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ,ที่ ศธ 0206.4/2534  ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2553 ,ที่ ศธ 0206.4/ว 13 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 และ ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ.ได้มีมติให้ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ข้อ 2 จาก “ดำรงตำแหน่ง” เป็น “ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และให้นำคุณสมบัติดังกล่าวไปใช้กับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามาดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. หัวข้อคลังความรู้ ข้อย่อยหนังสือเวียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 มิถุนายน 2563

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ  ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

คุณสมบัติ 1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ผช.ปอ.สพท. หรือ จนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่ากว่าอันดับ คศ.3 2)เป็น ผอ./ รอง ผอ.สถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ / เป็นศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญ หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอับดับ คศ.3 หรือระดับ 8 หรือเทียบเท่า 3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 4)ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประถมศึกษา/มัธยมศึกษาแล้วแต่กรณี หลักสูตรการคัดเลือกมี 3 ภาค ๆละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 5)กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/บันทึกข้อตกลง/รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการสึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้ประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากไม่ผ่านการประเมินจะสั่งให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลว.20 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560   

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลว.20 พฤษภาคม 2563

หลักเกณฑ์นี้ใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. 1. เป็นรอง ผอ. สพท.มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัน คศ.4 2.ถ้าเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิทยาฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญ หรือที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 4.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 5.หลักสูตรการคัดเลือก มี 3 ภาค ภาค ก ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภาค ข ความสามารถทางการบริหาร ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทุกภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 6.เมื่อผ่านการคัดเลือกจนบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องได้รับการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 1 ปี โดยประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากไม่ผ่านการประเมินให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ  ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 13 มิ.ย.2563