ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64

ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

แจ้งแบบฟอร์มบักทึกข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เว็บไซต์ โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

สรุปแบบสำรวจความต้องการเร่งด่วน รร.คุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61

บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ.

บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ.

จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑

จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

๑.โครงการ “องค์กรคุณธรรม”

โครงการองค์กรคุณธรรม

โครงการที่ 1 หมายเลข 1รายงานผลองค์กรคุณธรรม

โครงการที่ 1 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61

๒.รายงานผลสอบ O-NET

๓.งานการสอบแบบ PISA

คำสั่ง ศูนย์ PISA

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ PISA

ระบบสอบออนไลน์ PISA

๔.โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre O-NET)

๕.โครงการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) ปีการศึกษา 2560

โครงการที่ 30 หมายเลข 1

โครงการที่ 30 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61

๖.โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นป.2, 4, 5 และ ม.1,2

โครงการที่ 31 หมายเลข 1

โครงการที่ 31 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61 – Copy

๗.โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงการ 32 หมายเลข 1

โครงการที่ 32 หมายเลข 2