รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
(Annual Report 2017 SSK-1)


ปก (1)


ปก (2)


หน้า1-23รายงาน(1)


หน้า1-77รายงาน(2)

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 งบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 3 งบหน้าการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

ส่วนที่ 4 โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 5 การบริหารแผน สู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 งบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 3 งบหน้าการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

ส่วนที่ 4 โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 5 การบริหารแผน สู่การปฏิบัติ


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 

<< แผนพัฒนาฯ สพป.ศก.๑ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (8 MB) >>

<< ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ศก.๑ >>

<< สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. >>

 

 

สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs

สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs

รายชื่อ รร.ที่ต้องรายงาน 82 โรงเรียน

ขั้นตอนการเข้าระบบ e-MEs ภาคอีสาน

 

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ดูได้จากหน้าเว็บ http://www.sisaketedu1.go.th/60/docs/eme-scode.pdf

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%)

แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ี 1 ปี 2560 (70%)

บัญชีจัดสรร เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ี 1 ปี 2560 (70%)

บัญชีจัดสรร เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ี 2 ปี 2560 (30%)

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายการหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า

หนังสือนำส่ง รายงานลูกหนี้ค้างชำระไฟฟ้า

รายละเอียดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือนำส่งแนวทางการดำเนืนงานโครงการ

แนวทางการดำเนินงานโครงการ