โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เว็บไซต์ โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61

บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ.

บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ.

จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑

จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

๑.โครงการ “องค์กรคุณธรรม”

โครงการองค์กรคุณธรรม

โครงการที่ 1 หมายเลข 1รายงานผลองค์กรคุณธรรม

โครงการที่ 1 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61

๒.รายงานผลสอบ O-NET

๓.งานการสอบแบบ PISA

คำสั่ง ศูนย์ PISA

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ PISA

ระบบสอบออนไลน์ PISA

๔.โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre O-NET)

๕.โครงการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) ปีการศึกษา 2560

โครงการที่ 30 หมายเลข 1

โครงการที่ 30 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61

๖.โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นป.2, 4, 5 และ ม.1,2

โครงการที่ 31 หมายเลข 1

โครงการที่ 31 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61 – Copy

๗.โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงการ 32 หมายเลข 1

โครงการที่ 32 หมายเลข 2

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
(Annual Report 2017 SSK-1)


ปก (1)


ปก (2)


หน้า1-23รายงาน(1)


หน้า1-77รายงาน(2)

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 งบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 3 งบหน้าการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

ส่วนที่ 4 โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 5 การบริหารแผน สู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 งบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 3 งบหน้าการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

ส่วนที่ 4 โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 5 การบริหารแผน สู่การปฏิบัติ


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 

<< แผนพัฒนาฯ สพป.ศก.๑ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (8 MB) >>

<< ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ศก.๑ >>

<< สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. >>

 

 

สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs

สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs

รายชื่อ รร.ที่ต้องรายงาน 82 โรงเรียน

ขั้นตอนการเข้าระบบ e-MEs ภาคอีสาน

 

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ดูได้จากหน้าเว็บ http://www.sisaketedu1.go.th/60/docs/eme-scode.pdf