ตามที่มีข้าราชการครูฯส่งคำร้องขอย้ายเพื่อมาดำรงตำแหน่่งสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2561 ไว้แล้วนั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งคำร้องดังกล่าว  หากตกหล่นหรือมีความคลาดเคลื่อน  กรุณาแจ้งโดยตรงที่นางสรัญญา  เถาว์บุญ 087 2417885 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว สพป.61-01-105จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  มีตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) จำนวน 3 ตำแหน่ง  ประสงรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ61-01-104

การย้ายและการย้ายสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ แจ้งให้ครูธุรการผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ขอย้าย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มโรงเรียนที่ว่าง และกลุ่มโรงเรียนที่คาดว่าจะว่าง ส่งแบบคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนนมาพร้อมนี้  ศธ ๐๔๑๓๘.๔๗๒  เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามแฟ้มที่แนบนี้61-01-047

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้นบัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-01-046

แจ้งการจัทำสัญญาจ้างครูแห่งแผ่นดิน ปี 2561

ด้วย สพฐ.แจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 23 รายได้ไปจัดทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 22  มกราคม 2561เวลา 09.30 น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 1)สำเนาปริญญาบัตร(ป.ตรี) หรือTranscript  2)สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรบำนาญ 3)สำเนาทะเบียนบ้าน 4)ใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 5)ใบรับรองแพทย์ 6)หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 3 ชุด โดยดาวน์โหลดสัญญาจ้างและลงนามในแบบสัญญาไปด้วย 4 ชุด  หากไม่สามารถไปจัดทำสัญญาจ้างในวัน เวลาที่กำหนดได้ กรุณาแจ้ง 0864616471สัญญาครูแห่งแผ่นดิน (2)

แจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 จังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้ง กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 จังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการจัดงานวันครู

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ว่างจำนวน 1 อัตรา จึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่กษียณอายุราชการไปแล้ว สมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ

61-01-032

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561

ด้วย สพฐ.แจ้งปฏิทินการย้ายและรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินประกอบการย้าย จึงขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูฯที่ประสงค์ขอย้ายส่่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามกำหนด61-01-030 รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ด้วย กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   โดยรับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 9 มกราคม – วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-01-020