ขั้นตอนการรับบริการแบบ One Stop Service สพป.ศก.๑

ขั้นตอนการรับบริการแบบ One Stop Service สพป.ศก.๑

ลำดับขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนประวัติ

แจ้งการปักหมุดตามโครงการ Citizen Feedback

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งการลงทะเบียนเพื่อรับ Username &Passwordโครงการเลิิกเอกสาร/Citizen Feedback  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าจากการตรวจสอบพบสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปักหมุดสถานที่ราชการ จำนวน 77 แห่ง ดังรายชื่อที่แนบ  จึงขอให้สถานศึกษาใดที่ขอรับUsername & Password แล้วเร่งดำเนินการปักหมุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพปักหมุดส่งถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป (หากไม่สามารถขอUsername & Password ให้ประสานเบอร์ 02-612606)

<<รายชื่อสถานศึกษา>> 

<<คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน citizen>>

<<คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ Android>>

<<คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ ios>>

ตัวอย่างที่ต้องส่งสำนักงานเขตฯ

ขอเชิญประชุม

ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  จึงขอเชิญธุรการโรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกท่านร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณณ์ ว21/2560 สายงานการสอน (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) ซึ่งจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 07.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ <<เอกสารแนบ>>

การประชุมทางไกล Citizen Feedback

ตามที่สำนักงานเขตฯแจ้งการประชุมทางไกล (Conference) เกี่ยวการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ประชุมทางไกล  ณ สถานศึกษาทุกสถานศึกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบนี้61-05-079

รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2)ว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-05-055

รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2561

ด้วย ในปี 2561 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้กับข้าราชการครูในสังกัด  จึงขอให้ท่านที่เสนอขอได้ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี (1 เมษายน 2556 -1 ตุลาคม 2561) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยแบบที่ต้องรายงานได้แจ้งไว้ในระบบ Amss แล้ว61-05-039

การพิจารณาคัดเลือกครูให้ได้รับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกครูให้ได้รับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศผลการคัดเลือกครูให้ได้รับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี2560(ข้อมูลวันที่11พค61)

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งกำหนดการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเพชร และให้ผู้ได้รับจัดสรรแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นั้น  บัดนี้มีผู้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมพิธีตามแฟ้มแนบนี้ หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติมกรุณาแจ้งภายในกำหนด หากหลังจากนี้ไปถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบดังกล่าวบัญชีเครื่องราช ปี 256011พค61

แจ้งการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2560

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ให้กับผู้ได้รับจัดสรร ประจำปี 2560  ในวันที่  15  พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเพชร  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. (รายงานตัว)  โดยผู้เข้ารับราชการทานแต่งกายชุดปกติขาว  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-05-015