โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

ด้วย สพฐ. กำหนดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่าง ของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ สรรหาและให้ความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาคัดเลือก ครูผู้สอนประดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน นำเสนอรายชื่อและแบบประวัติ บทความ และภาพถ่าย ส่งสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 13 ก.ย. 2561 เพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดดังแนบ

<<เอกสารแนบ>>

แก้ไขผังโต๊ะจีนงานมุทิตาจิต 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดผังสำหรับการวางโต๊ะจีนไว้ตามแฟ้มที่แนบนี้ผังงาน14กันยายน61

ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพทธศักราช 2561

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพทธศักราช 2561 บัดนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

<<ประกาศผลคัดเลือก>>

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2561 บัดนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

<<ประกาศผลคัดเลือก>>

แจ้งการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล

ด้วยในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการในวันดังกล่าว  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาโอน ตำแหน่งนิติกร

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  เพื่อดำรงตำแหน่งนิติกร  ไปแล้วนั้น บัดนี้การพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณารายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-08-012

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอโอนเป็นนิติกรชำนาญการ

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ บัดนี้การยื่นคำร้องขอโอนสิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการขอโอนตามแฟ้มที่แนบนี้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

 

รายละเอียดประกาศ

แจ้งให้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและวันบรรจุผู้ที่จะเกษียณปี62

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ 2562 จะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เกษียณอายุราชการ จำนวน 179 ราย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและวันบรรจุ หากพบความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของท่าน กรุณาแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเกษียณปี62

การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กำหนดจัดโครงการ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ไม่จำกีดสาขาวิชา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเสนอชื่อและส่งผลงาน ไปยังมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

การแต่งกายชุดเต็มยศ

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งการถ่ายภาพในชุดเต็มยศในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 นั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยจึงขอประชาสัมพันธ์การแต่งกายชุดเต็มยศการแต่งกายตามรายละเอียดที่แนบนี้