แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน-นักศึกษา

ผลการประกวดวาดภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้าบุหรี่)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาตัดสินผลการประกวดวาดภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันสารเสพติเ (เหล้า/บุหรี่) ประจำปี ๒๕๖๔ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อ “Young เป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น”

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อม “Young เป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น” จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวด ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามปฏิณาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร ราชวิทยาลัย

โรงเรียน ภ.ป.ร ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษษ ๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ทาง เว็บไซต์ www.kc.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ติดต่อ 034 – 311278

ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้โควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์และกีฬา ทั้งนี้ นักเรียนสามารถสมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.kpch.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4