เอกสารสภานักเรียน

เลื่อนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho

ด้วย Mizuho Bank ,Ltd. ได้แจ้ง เรื่อง การเลื่อนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลให้ต่อการบริหารจัดการในหลายโครงการของกองทุนฯ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน จึงเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายละเอียดตามที่แนบมานี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ อิ๊กคาบ็อก ฉบับภาษาไทย

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสิือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C) และหลักสูตรระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๒ หลักสูตร ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายลูกเสือดอนมูล อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)

ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) เพื่อพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน กรณีเกิิดโรคโควิด – 19 ของกรมควบคุมโรค

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีโรคโควิด – 19 ของกรมควบคุมโรค โดยให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่พบ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์รับสมัครหรือการเสนอชื่อกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านละ ๑ คน รวมจำนวน ๒ คน ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ รายละเอียด ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

การประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการรอบระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกินดาร

ตามที่ สพฐ. ได้จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ รอบระดับประเทศ บัดนี้ได้ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการฯ ประจำปี 2562 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้