คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน จึงยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริหารของชุมชนตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ทุนการศึกษา Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าสำนักเลขาธิการอาเซียนมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษารัดับปริญญาโทประจำปี 2020 ภายใต้กองทุน ASEAN India Cooperation Fund รายที่แนบมาพร้อมนี้

จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตาม มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรลุภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความตระหนักและการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. เรื่องเตรียมพร้อมให้ได้…แต่ถ้าจะให้ดีต้องสัเกตฉลาก
๒. เรื่องปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักยานยนต์
๓. เรื่องปัญหาการซื้อขายออนไลน์
เพื่อใช้เป็นประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามรายละเอียดที่แนบและสามารถสแกน QR Code ที่ระบุไว้ในท้ายหนังสือนี้


แนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ว่าสำันกงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้แจ้งแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงการก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไทย และให้กำลังใจเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ โลกใหม่ ความยาว ๗๕ วินาที และชุดที่ ๒ ทางรอด ความยอด ๓๐ วินาที จึงขอส่งสื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด -19 เพื่อเผยแพร่สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา นานาชาติ

ด้วย มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ มามากว่า 50 ปี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) รายละเอียดตามดังเอกสาที่แนบมาพ้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ “ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19”

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ ลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รวบรวมและจัดทำ “ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-๑๘” เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับประชาชน และผู้สนใจ

ปฏิทินแนวทางการรับนักเรียน 2563