คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรีทอง

เนื่องด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขอเชิญชวนนักเรียนผู้มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามมัญและสายอาชีพ รายละเอียดตามเอกสานแนบบ

มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ด้วย สพม. เขต 15 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ขอความอนุเเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สพป.สกลนคร เขต 3 แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั่้งที่ 10 พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

  • ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา เอกสารที่แนบ