ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ จะจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง เพื่อได้ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดตามไฟลน์ที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.)

สพม เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา ๒ และสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C) ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สฒโภช บวรนิเวศศาลายา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก(นักเรียน) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีการแพร่ระบาดของระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องออกเป็นวงกว้าง สพฐ. จึงประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 รอบแรก และการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง ออไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์พิจารณาเสนอชื่อเด็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์เพื่อเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2020) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสงคม เห็ชอบให้จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อนเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

การขอรับเงินสนุบสนุนโครงการ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาให้เป็นตามข้อสั่งการข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นและข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การประกวด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน)

ด้วยกรมควบคุมโรคประกาศเชิญชวนร่วมการประกวด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) เพื่อรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้