ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ BTC

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษและสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องค้น B.T.C รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักสึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม

ด้วย บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนปัญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม ข้นภายใต้โ๕รงการ “เรียนฟรี มีรายได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ครั้งที่ 4/2563

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๓ หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองอี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่า ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับสโมสรลูกเสือแปดริ้วได้จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลาการทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นทุ่นให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไปจน จบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรคณูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนกาณศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร ตายละเอียดที่ส่งมา ดังนี้

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนมกำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้สนใจ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สพม.เขต 10 ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีวุฒิทางลูกเสือ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

ตามที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา อ.ภูซาง จังหวัดพระเยา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้