รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยสมัครภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

ด้วย สพฐ. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ารประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 โดยส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัลอย่างง่าย ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แบบเร่งรัดเป็นรูปธรรม

ด้วย สมาคมดิจิทัลเวิลด์ เสนอโครงการพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัลอย่างง่าย ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แบบเร่งรัดเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบ

เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประชาสัมพันธ์เชิญร่มงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการ Prime Minister’s Award 2019

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครสมัครเพื่อคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการโครงการ Prime Minister’s Award 2019 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43

ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 ตามรายละเอียดที่แนบ

การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ