การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกครูดีเด่นทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ระดับประกอบด้วย 1.ประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษา 3.อาชีวศึกษา 4.อุดมศึกษา สมาคมเชิญชวนครูผู้สนใจ สมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 โดยส่งผลงานไปที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มสืบสานวัฒรธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทุนฝึกอบรม SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไย (Thai Competency Test) สำหรับช่าวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563

การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์