แผนป้องกันการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

สพฐ. ขอเชิญชวนร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยดาวโหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การอบรมไตรสิกขาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ

การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

ด้วย โรงเรียนพุทไธสง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำคู่มือการให้บริการของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล จำนวน ๑๘ ราย ตามรายละเอียดแฟ้มแนบ