ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพนธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)

ด้วย สพฐ. ร่วมกับ สสวท. มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 (รายละเอียดตามแฟ้มแนบ)

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษางานวิจัย สังเคราะห์ผลการวิจัยและนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพดารจัดการศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา

ด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมการสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อ การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษา
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความวิชาการด้านการศึกษา (รายละเอียดตามแฟ้มแนบ)

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562

ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

การประชาสัมพันธ์แข่งขันหุ่นยนต์

ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2563 โดยผู้แข่งขันสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tpa.or.th/robot รายละเอียดตามแฟ้มแนบ