ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์

ด้วย สพฐ.ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การสัมมนา “วิจัย เปลี่ยนโลก” และ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การสัมมนา “วิจัย เปลี่ยนโลก” และ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ด้วยงานห้องสมุด กองบริการหลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์์โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การแข่งขัน Young Inventors Challenge (YIC) 2019

ด้วย สพฐ. แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventors Challenge (YIC) 2019 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษ

ด้วย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษตามบัญชี ข. และสอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย

ด้วย สพฐ. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยส่งบทความภายในวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเครือขายครูดีของแผ่นดี เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท  ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน  2561 ตามรายละเอียดตามแฟ้มแนบ

เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ด้วย สพฐ. เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ