โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า โดยให้บุคลากรที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่  15  มีนาคม  2561 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. ต่อไป รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37

ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ื 37 โดยรับสมัครถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

 

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจ สมัครและส่งผลงานที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป รายละเอียดตามแฟ้มแนบแฟ้มแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค

ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทางเว็บไซต์สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5

ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 รายละเอียดตามแฟ้มแนบแฟ้มแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 5 – 7  กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ

ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ารอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ