แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

AA แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”

ด้วย โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประชาสัมพันธ์ครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”โดยส่งใบสมัครภายในวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๒

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๒ โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยังเว็บไซต์ ้ http://www.eugenieawards.com หรือทาง E-mail:info@eugenieawards.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561  ตามรายละเอียดที่แนบ      แฟ้มแนบ

ผลการสอบ Pre-ONET

ผลการสอบ Pre-ONET

คณิตศาสตร์ ป.6 1 คณิตศาสตร์ ม.3 ภาษาไทย ป.6 แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ม.3 แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ป.6 แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ม.3 1 วิทยาศาสตร์ ป.6 1 วิทยาศาสตร์ ม.3 แบบกรอกคะแนน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ 8) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยส่งแบบตอบรับทางไลน์หมายเลข ๐๘๑๙๓๓๗๗๑๐  ภายในวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

แฟ้มแนบ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเชียน(ภาษากัมพูชา) เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงเจตจำนงที่มุงมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

< หนังสือเจตจำนง สนง.เขตสุจริต >>

Declaration of Intent to Administrate (English Version)

Declaration of Intent to Administrate (Khmer Version)

AA แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

ผลการทดสอบ O-NET รายโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ผลการทดสอบ O-NET รายโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรในสังกัดส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในโครงการหรือเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทความทางอีเมล์ ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ในระบบถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า โดยให้บุคลากรที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่  15  มีนาคม  2561 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. ต่อไป รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย