การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานซีมีโอ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง  Programme  Office  ll  (Evaluation)  ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  โดยคุณสมบัตรของผู้สมัคร  จะต้องมีอายุระหว่าง  ๓๕ – ๕๖  ปี  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาการศึกษา  วิทยาศาสตร์  หรือวัฒนธรรม  อย่างน้อย  ๕  ปี  รวมทั้ง  มีความรู้  และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://academic.obec.go.th/web/hom  และส่งใบสมัคร  พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ทางอีเมล์ที่  ed.sci2016@gmail.com  และส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ไปที่  สถาบันวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  อาคาร  สพฐ.๓  ชั้น  ๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐  ภายในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เพื่อดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น