สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๒๕ โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๕ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้ง ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งมี รองศาสตรา จารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น