แจ้งข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีแรงบันดาลใจในการเรียน เพื่อเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการดำรงชีวิต จึงขอแจ้งข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้รายงานตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ทาง E-mail : sunha4@outlook.com ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์

เอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น