ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกลุ นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายที่เป็นจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนประชารัฐ การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม STEM Education  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET และ NT โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาครูแนวใหม่ การพัฒนาโรงเรียน ICU โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอ่านออกเขียนได้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ การบูรณาการการทำงานร่วมกันสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น