สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน (ผู้บริหารสถานศึกษา)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักการและแนวทางระเบียบกระทรวงการคลังได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นางสาวมาสม เบ้าสันเทียะ และนางสาวรุจิราพร บุญมา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดหวัดศรีสะเกษ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งก่อนการอบรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น