รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและภาคี เพื่อการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและภาคี เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมเครือข่ายใหม่ จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านหนองครก โรงเรียนบ้านรุ่ง โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ฯ) โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหมัด โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า และโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (โรงเรียนเครือข่าย รุ่น 1) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมี นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิสยามกัมมาจล นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และคณะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เห็นว่า จุดคานงัด ที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพโรงเรียนให้เกิดขึ้นได้จริง ต้องเปลี่ยนเชิงระบบ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และภาคีเพื่อการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็น “จุดเริ่มต้น” ในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน กลุ่ม องค์กร ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโอกาสร่วมทบทวน และกำหนดเป้าหมายการจัดการเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง ตลอดจนร่วมคิด ร่วมวางแผนขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการจัดการศึกษาของจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จต่อไป////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น