ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อ.วังหิน

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จันทร์โสภา นางจุลพนม ธานี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางกรรณิกา ขุขันธิน นางวยุรีย์ ศิริโชติ นางนลินี บุษบงก์ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบโรงเรียนในอำเภอวังหิน และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย//////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น