การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้รับแจ้งจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี

ในปี ๒๕๖๑ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งประเทศไทย จำกัด จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐาน ที่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่าง ๆ ส่งไปว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ ในการเสนอขอเงินทุนให้จัดทำเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดโครงการตามแบบที่ส่งมาด้วย หมายเลข ๑ โครงการละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะพิจารณาเงินสนับสนุนจำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ

สหกรณ์ฯ จึงขอความร่วมมือมายังสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจ ได้เสนอโครงการพร้อมงบประมาณมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้นำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอโครงการที่เห็นว่า เหมาะสมที่สุด ๑ โครงการ ส่งให้เขตพื้นที่สหกรณ์ สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น