ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ ยางชุมน้อย โนนคูณ และน้ำเกลี้ยง เพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้กำชับให้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนด และกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้ง รักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังการประชุมชี้แจง ได้มอบแบบทดสอบให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น