ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.๓

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ โรงเรียนบ้านขามป้อม โรงเรียนบ้านสีถาน และโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ที่มาเข้าทำการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test: NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวิชาความ สามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมี นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ พร้อมด้วย คณะครู และคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ร่วมให้การต้อนรับ////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น