ร.ร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดนิทรรศการการรณรงค์เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน เรื่อง พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำแผนการเรียนการสอนเรื่องโรคใบไม้ตับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคน้ำจืดมีเกล็ดที่สุกสะอาดปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ ส่งผลให้ลดอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและในวัยผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โรงเรียนบ้านโพนข่า โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ และโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะดำเนินการ หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น ๆ ที่มานำเสนอผลงานในครั้ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญอันตรายและความเชื่อมโยงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และจะนำมาสู่การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นางกันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางสาวศศิธร เจริญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายศักรินทร์ บุญประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายเสรี กาหลง นางจุลพนม ธานี นางกรรณิกา ขุขันธิน นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับของประเทศไทย พบว่า อุบัติการณ์พยาธิใบไม้ตับทั้งประเทศ พบร้อยละ ๘.๗ โดยพบมากในภาคอีสาน ร้อยละ ๑๘ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ ๑๐ และยังพบการติดพยาธิใบไม้ตับของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๖ ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น