ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โดยการนำของ นายแพทย์สรวิทย์ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชการธานี พร้อมด้วย น.ส.ชนิสรา เครือไชย นางรัตนา ภาละกาล นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ น.ส.ชนิดาภา มิ่งมูล นางประภัสสร ภูทางนา น.ส.รัติยากร เจริญท้าว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจิรณัฏทยา จอมโคตร นางอนงค์ วงค์ศรีพรหม นายลมกรด พิมพ์บุญมา นายเสกสรร ไชยอาษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ออกมาให้บริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แก้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประจำทุกปี ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เราทราบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และหากพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ย่อมรักษาให้หายได้ง่ายเร็วกว่า และจะไม่มีคำว่า สายเกินแก้ โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี จะออกมาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูในสังกัดตามใบนัดอีก ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกษ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย อำเภอโนนคูณ และอำเภอพยุห์ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนกันทรารมย์ ประกอบด้วย อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอยางชุมน้อย//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น