สพป.ศรีสะเกษ จัดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ของนักเรียนในสังกัด โดยมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ จึงได้จัดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การคัดลายมือ เรียงร้อยถ้อยความ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์ และพินิจวรรณคดี โดยมีนักเรียนเข้ารับการแข่งขันทั้ง 4 ช่วงชั้น จากนักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) รายการละ 1 คน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคน คณะครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรม โดยใช้ข้อสอบกลาง เกณฑ์การให้คะแนน และเฉลย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทน ผลงานนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการแข่งขันระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป/////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น