ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมให้คน – องค์กร – ชุมชน และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง โดยสามารถ Download ป้ายคุณธรรมหลัก ๔ ประการ ได้ที่ www.dra.go.th หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” หรือ www.acc.moe.go หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น