สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21 / 2560) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 258 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 นายนิพนธ์ เบญจกุล และ นางสาวนุชทยา กำลังเอก โดยมี นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้ง กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนแปลงผ่าน ตาม ว 21 / 2560 มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการสั่งสมความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยส่งผลถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว 21 / 2560 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสมรรถนะ สามารถตรวจรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยบันทึกประวัติการปฏิบัติงานในโปรแกรม Logbook รายปีการศึกษา จำนวน 5 ปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว 21 / 2560 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้าในวิชาชีพอีกด้วย//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น