ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง ๑๒ – ๒๕ ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมโครงการจะมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้นักเรียนได้รับทราบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒๒๘๒๓๓๖๐, ๐๖๓๒๓๕๘๓๙๒ หรือเว็บไซต์www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2561.html

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น