ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล และคณะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และคณะภาคีเครือข่ายการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการ ศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา จึงมีแนวคิดจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงและใช้เวลาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท และสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีไปยังสถานศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ ระยอง ศรีสะเกษ และสตูล (ระยะเวลา ๓ ปี) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อสาธารณะ และประสานความร่วมมือภาคีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น