ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ

ด้วยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการหรีดหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวัด เพราะหนังสือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และสร้างสติปัญญา และเจ้าภาพยังสามารถนำไปมอบให้กับวัด โรงเรียน ห้องสมุด หรือชุมชนที่ขาดแคลนหนังสือ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมการอ่านทางอ้อม อีกทั้ง ช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทาง โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ และตอบรับเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ไปยังสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น