ประเด็นพิจารณาและตัวบงชี้ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑

ประเด็นพิจารณาและตัวบงชี้ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น