การรับสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู ได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทยแก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น มีความประพฤติดี มีความอดทน มีความรักสามัคคี เป็นคนดีในสังคม และเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนได้จัดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ทั้งโรงเรียน ในรูปแบบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๑ – ๒ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น