ประชาสัมพันธ์การออมเงินเพื่อรับบำนาญตลอดชีวิต

ด้วย รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างรัฐสวัสดิการ โดยให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีเงินออมในรูปเงินบำนาญตลอดชีพ จึงให้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขึ้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเริ่มเปิดกองทุนฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

สิทธิประโยชน์

ได้รับบำนาญตลอดชีพ เมื่อครบอายุ ๖๐ ปี เดือนละ ๘๔๐ บาท-๗๓๘๐ บาท (ตามปริมาณเงินออมที่สมาชิกนำส่ง)

จำนวนเงินนำส่ง

                    ๑. สมาชิกส่งขั้นต่ำ ๑,๒๐๐ บาท/ปี หรือเดือนละ ๕๐ บาท/ครั้ง/เดือน สูงสุดไม่เกิน ๑๓,๒๐๐ บาท/ปี หรือเดือนละ ๑,๑๐๐ บาท/ครั้ง/เดือน

๒. รัฐสมทบ ๖๐๐ บาท/ปี ๙๖๐ บาท/ปี ๑,๒๐๐ บาท/ปี ตามอายุของสมาชิก ๑๕-๓๐ ปี ๓๐-๕๐ ปี, ๕๐-๖๐ ปี   

ผู้มีสิทธิสมัคร

๑. สัญชาติไทย อายุ ๑๕-๖๐ ปี

                    ๒. ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ

                    ๓. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลูกจ้างหน่วยงาน

                    ๔. ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า ผู้รับจ้างทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

                    ๕. ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๑

ผู้ที่สมัครไม่ได้

                    ๑. ข้าราชการประจำ หรือสมาชิก กบข. (มีบำเหน็จบำนาญ)

๒. พนักงานบริษัท องค์กร/รัฐวิสาหกิจ (มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

                    ๓. ผู้ประกันตน (มีบำเหน็จ)

                        ๓.๑ มาตรา ๓๓ (พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท)

                        ๓.๒ มาตรา ๓๙ (ผู้ประกันตน มีบำเหน็จบำนาญ)

                        ๓.๓ มาตรา ๔๐ (ทางเลือก ๒, ๓)

เงื่อนไขการจ่ายคืน

                    ๑. อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ = เงินสะสม + เงินสมทบ ได้รับบำนาญรายเดือน

                    ๒. เสียชีวิต = เงินสะสม + เงินสมทบ ได้รับเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

                    ๓. ลาออกก่อน ๖๐ ปี = เงินสะสม ได้รับเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

จุดรับสมัคร

                   ๑. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ

                    ๒. สำนักงานคลังจังหวัด หรือ

                    ๓. สถาบันการเงินชุมชน กอช. และเครือข่าย

ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีคุณสมบัติ สามารถสมัครได้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ การสร้างการรับรู้สวัสดิการให้บำนาญแก่ประชาชนที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวินัยการออม ให้แพร่หลายและกว้างขวางผ่านไปยังผู้มีสิทธิสมัครในหน่วยงานของท่านด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น