คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่ม ศน.สมโภชน์ หลักฐาน
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.สำราญ
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.เสรี
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ทองคำ
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.จุลพนม
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.กรรณิกา
  • คู่มือการนิเทศ DLTV ศน.ประพิษศร
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.มาริษา
  • คู่มือการนิเทศ ศน.อมรรัตน์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ช่อผกา
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ทอปัด
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ประกัน วยุรีย์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.พัศสินี
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.พิมพ์ฐิศา
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.รวิกานต์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.วิไรรัตน์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ศันธณีย์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ กลุ่มนิเทศฯ นางภาวดี สมาน
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น