แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ อยู่ในความดูแลของมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความอุปถัมภ์การดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีภารกิจในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและจัดการสอบวัดความรู้ในการศึกษาธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นเข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั่วประเทศ (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ให้อุปถัมภ์ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบธรรมศึกษา ในวันและเวลาดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น