สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต  1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยมี นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579) และแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายและจุดเน้นของ รมว.ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 และ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติงานยกร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 ต.ค.2562 และประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 5 พ.ย.2562///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น