ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ อย่างมั่นคง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ในสังกัดที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วมโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓๓๑๗๐ โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น