ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยมีประกาศให้โรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ณ สถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกห้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น ๑๒๐ วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เช่น กรณีบัตรหมดอายุ วันบัตรหมดอายุ จะปรากฏบนหน้าบัตรเดิม ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการยื่นขอมีบัตรใหม่ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ ในห้วงระยะเวลานี้ สามารถยื่นคำขอได้ถึงภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ และบัตรใบนั้นยังคงมีสถานะปกติ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ถือบัตรสามารถ ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ ยืนยันตัวตนในห้วงระยะเวลาขยายวันขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปลี่ยนบัตร ในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ถือบัตรนำบัตรมาแสดง เพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยยังมิได้ไปดำเนินการขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรในห้วงเวลานี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก หรืออาจมีการปิดสถานที่ให้บริการทำบัตรดังกล่าวในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น