มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของภาคอุตสาหกรรม

ด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้พิจารณามาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของภาคอุตสาหกรรม ในภาพรวม และรายสาขา ซึ่งเป็นข้อเสนอความต้องการที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมจากภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของภาคอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น