สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๓ คน โดยการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติทั่วไป และจากข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๗,๒๙๖ คน จำแนกเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมทั้ง ๙ ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๒ และเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๒,๔๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๔ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร แต่หากนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการช่วยเหลือทันทีและถูกวิธี นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มความสามารถ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการช่วยเหลือและวางแผนการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการทางการศึกษา สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมคือ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูที่มีวุฒิการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นครูแกนนำจัดการเรียนรวม โดยมี นายสำราญ วังนุราช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมพัฒนาครูในครั้งนี้////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น