ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมและต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วนหลอมรวมกับวิถีชุมชนเป็นอย่างดี โดยใช้งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใช้หลักวิชาการในการแก้ปัญหา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพจนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน ด้วยความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ต้องเร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้พบปะกับนักศึกษากว่า 900 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิด ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 51 ตำบล โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น