สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ตามที่ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมทั้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลงานรัฐบาล ผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำข้อมูลในลักษณะภาพหรือกราฟฟิก (Infographic) เพื่อการสื่อสาร ที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และทุกภาคส่วนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงมี ส่วนร่วมในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online) และการเปิดเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น