สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24-25 ธัวาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ความเห็นถูกปิด