สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564” รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ

ความเห็นถูกปิด