สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564 และขอเชิญบุคลากรหรือผู้สนใจเข้ารับ การฝึกอบรมและตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบ

ความเห็นถูกปิด