สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัย ทางการเงินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2564 และเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แนบ

ความเห็นถูกปิด