สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่การปฏิบัติ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว และมีทักษะในการบวก ลบ คูณ และหารแบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนในสังกัดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ครูสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการ เทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้จริง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ และการนำไปใช้ขยายผลในโรงเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ที่มีค่าพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อบรมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ครูโรงเรียนที่เป็นแกนนำในการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย จากโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และโรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)///////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น