การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2017”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2017” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมอบรมโครงการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

การเสนอข้อเสนอการวิจัย

ด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดทำตามแบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช  ส่งภายในวันที่  25  พฤษภาคม  2560 รายละเอียดตามแนบ

รายละเอียดแฟ้มแนบ

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้โดยตรงที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 2 ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2560

รายละเอียดแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์รายการสื่อสำหรับการศึกษาพิเศษ

ด้วย บริษัท อักษร  อินสไปร์ จำกัด (AIN) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการสื่อสำหรับการศึกษาพิเศษ ตามรายละเอียดที่แนบ

แฟ้มแนบ

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นในทุกระดับ  เพื่อรับรางวัลพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยส่งประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน  2560 โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.scisoc.or.th หรือ timsuksai.51@hotmail.com ตามรายละเอียดที่แนบ

แฟ้มแนบ

การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย สทศ. จะดำเนินการจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความสนใจคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท

โดยส่งใบสมัครมาที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ภายในวันที่  24  มีนาคม  2560  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35

ชมรมพุทธศาสตร์สากล แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 และเชิญชวนโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36

รายละเอียดตามแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอียดแฟ้มแนบ