การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้โครงการ “ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ประจำปีงบประมาณ 2560”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้โครงการ “ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ประจำปีงบประมาณ 2560” ตามรายละเอียดที่แนบ

IMG_0010

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก (ฟรี)

ด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก ETL ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก ในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพรหมพิมาน ห้องลำดวนทอง B ชั้น 2

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0002

ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงกาดรประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาชน จึงประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31  มกราคม  2560  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0001

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพฯ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2560 และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการช่วยเหลือ(สอนฟรี) นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ)

ด้วยโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการช่วยเหลือ(สอนฟรี) นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการ