การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพฯ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2560 และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการช่วยเหลือ(สอนฟรี) นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ)

ด้วยโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการช่วยเหลือ(สอนฟรี) นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการ