ด่วน!!(รอบที่ ๒/รอบสุดท้าย) สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗

สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ขอแจ้งเรื่อง สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗  (รอบที่ ๒/รอบสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๗ พฤศิจกายน ๒๕๖๐  #พร้อมชำระเงิน… ได้ที่  ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑    ใบสั่งจองเสื้อครั้งที่-67

ขอให้ชำระเงินค่าเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ จังหวัดขอนแก่น

ตามที่  สพป.ศรีสะเกษเขต๑  ได้ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๗  นั้น  เนื่องจาก สพป.ขอนแก่นเขต  ๑  ให้ชำระเงินตามจำนวนเสื้อที่สั่งจองนั้น  จึงขอให้โรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่  ๖๗  ชำระเงินค่าเสื้อ ภายในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    ที่กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)    สรุปยอดเสื้อฯ67

ปิดการสั่งจอง!!!…เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น เป็นต้นไป

สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ขอแจ้งปิดการสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗  ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ด้วยในวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ดังนั้น รัฐบาล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม จึงได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดคำขวัญขึ้นในทุกจังหวัด

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกินกว่า ๓ เดือน

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกินกว่า ๓ เดือน รายละเอียดดัง เอกสารแนบ

การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้ง ชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒ เริ่มออกอากาศรายการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ออกอากาศใน ๖ ช่องทาง ดังนี้

๑. วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

๒. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๔

๓. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBEC Channel)

๔. www.obectv.tv

๕. www.youtube.com/obectvonline

๖. www.facebook.com/obeconline

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น

การประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดง “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย”

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิิการนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในต่างจังหวัดที่เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดปี ๒๕๖๐ โดยระหว่างวันที่ ๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จะเป็นตลาดนัดผู้ประกอบการ SMEs ใช้ชื่อว่า “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทางหนึ่ง จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ช่วยประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การประกวดคำขวัญจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประกวดคำขวัญศรีสะเกษ เพื่อให้คำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอส่งประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การประกวดคำขวัญจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวด โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th./sisaket

สิ่่งที่ส่งมาด้วย

เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙

ด้วย สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี  ๒๕๖๐ (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges : the ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา และต้องร่วมกันสร้างโดยทุกภาคส่วนของสังคมไทยต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และร่วมส่งบท ความไปยังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ บทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ จะได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ และได้รับค่าตอบแทน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท หรือได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดยหากสนใจ สามารถจัดส่งแบบฟอร์มและบทความตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน เวิร์ลไดแด็ก เอเชีย ๒๐๑๗

ด้วย สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ (นายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์) ผู้จัดงานเวิร์ลไดแด็ก เอเชีย ๒๐๑๗ (Worlddidac Asia) ได้ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ซึ่งเป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรมชั้นนำของอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ