ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐

ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐  ซึ่งทาง สพฐ. ได้จัดสรรให้โรงเรียนละ  ๑  เล่ม  นั้นสพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดขอรับได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  พร้อมนำเงินสดมาชำระด้วย  ในราคาเล่มละ  ๑๕๐  บาท  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (หมายเหตุ  ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ จะนำไปแจกพร้อมรับเงินสดในวันประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐) และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ย้ายสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  แจ้งการติดต่อประสานงาน เนื่องจากสำนักงานเขตย้านสถานที่ตั้ง  เลขที่ ๗๗ หมู่ ๔ บ้านดอนแสลงพัน ถนนโชคชัย-เดชอุดม  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังแฟ้มแนบ  Fast B&W scan to a PDF file_1

แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖   เนื่องด้วยทาง สพป.หนองคายเขต  ๑  ได้คืนเงินค่าเสื้อให้กับ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  แล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนมารับเงินค่าเสื้อคืน รับได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (รายชื่อโรงเรียนที่ค้างจ่ายเสื้อ  ๑. โรงเรียนบ้านเกาะ  ๒. โรงเรียนบ้านแวด ๓. โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) ๔. โรงเรียนมหาพุทธาราม  ๕.โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ ๖. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ๗. โรงเรียนบ้านขนวนสามัคคี     ๘. โรงเรียนบ้านเทิน) ดังเอกสารแนบ   คืนเงินค่าเสื้องานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอความอนุเคราะห์ให้ สพป.ศก.เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อทราบและหากประสงค์จะขอรับสวัสดิการฯ ติดต่อขอรับตามแบบคำร้อง หนังสือดังแนบ ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๒๘๖    ส่งโดยตรงได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ