สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสังกัด

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทุกคน เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และแนวทางในการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับทราบ และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 มีข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและสื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นักเรียน การประกวดกิจกรรมผลงานการบันทึกรายงานกาประชุมและการบันทึกบัญชี โดยมี นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ DynEd

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ DynEd (ไดเน็ท) ด้วยสื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๓๔ โรงเรียน เพื่อให้ครูได้เตรียมความพร้อมสำหรับนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป โดยมี นางมาริษา จันทร์เทียม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำสื่อไปใช้จัดการเรียนการสอน/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี 2560

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มทรู ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ศธจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์

เมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ จำนวน ๑๓ โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๑๕ คน โดยมี นายสมาน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ศธจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมหวัง อัมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการน้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๕ คน/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  จำนวน  2  ตำแหน่งและคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ตำแหน่ง  โดยมีการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นั้น  บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีประกาศผลคัดเลือกที่แนบนี้

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2561 (ปีที่ 7)

ด้วย สพฐ. เชิญชวนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2561 (ปีที่ 7) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศธจ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ///////

ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งฯ

1221551234