ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

 

กิจกรรมการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี (ศว.อบ.) เชิญชวนสถานศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

 

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงความยินดีกับ ศธจ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๓ คน โดยการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติทั่วไป และจากข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๗,๒๙๖ คน จำแนกเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมทั้ง ๙ ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๒ และเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๒,๔๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๔ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร แต่หากนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการช่วยเหลือทันทีและถูกวิธี นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มความสามารถ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการช่วยเหลือและวางแผนการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการทางการศึกษา สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมคือ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูที่มีวุฒิการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นครูแกนนำจัดการเรียนรวม โดยมี นายสำราญ วังนุราช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมพัฒนาครูในครั้งนี้////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

รร.อนุบาลกันทรารมย์ แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ๑ มิ.ย.๖๐

รร.อนุบาลกันทรารมย์ แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้มาทดสอบและประเมินความเหมาะสม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ รร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศฯ ผู้มีสิทธิ์สอบฯ >>

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560

แฟ้มแนบ

รายงานงบทดลอง เม.ย.60

รายงานงบทดลอง เม.ย.60

งบทดลองเม.ย.60

รร.ในสังกัด สพป.ศก.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม ว่างลง จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ ยื่นเอกสารการสมัครได้ระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

<< ประกาศรับสมัคร แก้ไขเพิ่มเติม 1 มิ.ย.60 >>

การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2017”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2017” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ  จำนวน  2  ตำแหน่ง  โดยรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่  15 – 23  พฤษภาคม  2560  นั้น  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังแฟ้มที่แนบ แฟ้มแนบ