ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอียดแฟ้มแนบ

นำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM ROBOTIC

บริษัท แกมมาโก้ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM ROBOTIC

ตามรายละเอียดที่แนบ

รายละเอียดแฟ้มแนบ

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้โครงการ “ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ประจำปีงบประมาณ 2560”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้โครงการ “ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ประจำปีงบประมาณ 2560” ตามรายละเอียดที่แนบ

IMG_0010

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก (ฟรี)

ด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก ETL ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก ในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพรหมพิมาน ห้องลำดวนทอง B ชั้น 2

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0002

ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงกาดรประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาชน จึงประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31  มกราคม  2560  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0001

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพฯ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2560 และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการช่วยเหลือ(สอนฟรี) นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ)

ด้วยโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการช่วยเหลือ(สอนฟรี) นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการ