การจัดงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017

สิ่งที่ส่งมาด้วย          ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2560 ที่สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน และผลผลิตเกษตรอื่น ๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น สะตอ องุ่น ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำใย ลองกอง ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนนิทรรศการทางการเกษตร และความรู้อื่น ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพืชอื่น ๆ การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ / สัตว์สวยงาม การแข่งขันสาวไหม การจัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้ การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาเที่ยวชมงาน จึงได้จัดรถรางเพื่อบริการประชาชน รวม 2 เส้นทาง รายละเอียดตามแผนพับประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๐

ด้วยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วัดเทพธิดารามวรวิหาร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึง สุนทรภู่ กวีเอกของโลก ขึ้น ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวน้ี ได้มีการจัดแข่งขันกลอนสด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่จะสมัครเข้าแข่งขัน สามารถสมัครได้ระดับละไม่เกิน ๒ ทีม (ทีมละ ๓ คน) โดยส่งใบสมัครทาง อีเมล์ ที่ email address:fhumskr@ku.ac.th หรือแจ้งการสมัครทางโทรศัพท์ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี เลขาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๘๑๒๖๙๔๔ ในเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เฉพาะการสมัครทางอีเมล์ ให้สิ้นสุดที่เวลา ๒๔.๐๐ น.หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร ให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ กรณีที่สมัครไม่ทันตามกำหนดนี้ ให้ยื่นใบสมัครได้ในวันงาน ณ สถานที่ที่จัดการแข่งขัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด..การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  แจ้งเรื่อง การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบเอกสารแนบ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04138/ว1628

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช. ) ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงได้กำหนดจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าชมเฝ้าฟังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้ง สนับสนุนองค์กรภาคประชาชนให้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ สังคมคุณภาพ และเป็นภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ  กสทช.และสำนักงาน กสทช.ได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะช่วยส่งเสริมโครงการดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเบิกค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จากสำนักงาน กสทช.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะอบรมในวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมทอแสงซิตี้ จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๙๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  สพป.ศก.เขต ๑  ได้แจ้งเรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

ขอแจ้งว่าขณะนี้ ได้เลยกำหนดเวลาการส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์ตรวจสุขภาพแล้ว (กำหนดให้ส่ง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  หากโรงเรียนใด มีความประสงค์ที่จะส่งรายชื่อผู้ต้องการตรวจสุขภาพภายหลังวันที่ที่กำหนด  ให้ส่งรายชื่อโดยตรงไปที่ โรงพยาบาลวารินชำราบ ทาง E-mail address : Healthy2556@hotmail.com หรือติดต่อสอบถาม โดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๒๕๕๐๒๖๒ (คุณทิพย์ธิญาพร เกษมสิงห์), ๐๘๘๒๕๕๐๒๖๔ (คุณศิรินภา  มณีพงษ์ )  ผู้ประสานงานโรงพยาบาลวารินชำราบ  จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอความอนุเคราะห์ชำระเงินค่าสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี ๒๕๖๐

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  ได้จัดสรรสมุดบันทึกประจำวัน  สพฐ.  ประจำปี   ๒๕๖๐  ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งได้ล่วงเลยเวลามานานแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรุณาชำระได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  ในราคาเล่มละ  ๑๕๐  บาท  ภายในวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐  ซึ่งทาง สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  จะได้นำส่งเงินให้  สพฐ.  ต่อไป  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

เชิญลูกจ้างประจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานลูกจ้างประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ขอแจ้งเรื่อง เชิญลูกจ้างประจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเพชร  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ดังหนังสือไฟล์แนบ   ที่ ว991

ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดทางระบบ AMSS++  เรียบร้อยแล้ว

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อโครงการสวัสดิการข้าราชการครู ในสังกัด สพฐ.(สินเชื่ออเนกประสงค์)

ธนาคารกรุงไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อโครงการสวัสดิการข้าราชการครู ในสังกัด สพฐ.(สินเชื่ออเนกประสงค์)  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  เอกสารประชาสัมพันธ์ สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Education รองรับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สื่อสารและเผยแพร่ ซึ่งมีความหลากหลายมิติ สามารถเข้าถึงสื่อได้หลากหลายช่องทาง อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่อในกลุ่มโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ผลการรับรู้ที่เป็นรูปธรรมสู่ผู้รับบริการ และประชาชนในทุกระดับ และเพื่อเป็นสื่อในการจัดอบรมสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย จึงขอความร่วมมือโรงเรียน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยนำสื่อดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นสื่อในการจัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครู ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education และอินโฟกราฟิกส์ที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานhttp://pr-obec.bloqspot.com/รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

<< เอกสารแนบ >>

ประชาสัมพันธ์ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

ประชาสัมพันธ์ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

ดังเอกสารแนบ Fast B&W scan to a PDF file_2