การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพฯ

ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ

กศจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ห้องเมืองรักษ์

ดังเอกสารที่แนบ  IMG_20170120_0001

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C.

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C.

ดังเอกสารที่แนบ  อบรม 3 ท่อน นครสวรรค์

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกหเสือดีเด่น ประจำปี 2559

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่สนใจการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกหเสือดีเด่น ประจำปี 2559

ดังเอกสารที่แนบ  ลูกเสือดีเด่น ปี 59 แกนใหม่

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

การส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เกี่ยวกับการประกวดระเบียบแถว

ดังเอกสารที่แนบ  การประกวดระเบียบแถว ลส.

กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

ดังเอกสารแนบ  บำเพ็ญประโยชน์พ่อหลวง

แจ้งข้าราชการบรรจุใหม่และโอนหรือย้ายมาสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ด้วย  มีข้าราชการครูบรรจุใหม่  โอน  หรือย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ยังไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและจ่ายตรงเงินเดือน  (ฐานตนเองและบุคคลในครอบครัว)  จึงขอให้ Download  แบบกรอกข้อมูลตามแฟ้มแนบ  และแนบเอกสารประกอบเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส  ใบสูติบัตร  ของตนเองและบุคคลในครอบครัวจำนวน 1 ชุด  ส่งถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ภายในวันที่  31  มกราคม  256060-01-054

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) มอบจักรยานให้แก่นักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คัน

>>> เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายกฤตพงษ์ ปานผา ผู้แทนประธานคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวมณีรัตน์ วงศ์ศรานนท์ เลขานุการฯ และคณะ ร่วมกับกองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียนร้อยจังหวัดศรีสะเกษ โดยพันโท วรากร ธนยั่งยืน ผู้แทนผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คัน เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนในชนบท ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วยโดยจะมอบให้แก่เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกลที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกล สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้เดินทางไป-กลับโรงเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งยอดการจัดสรรรถจักรยานมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขตพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ คือ มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 20 คัน ,มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 20 คัน ,มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 20 คัน ,มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 20 คัน และมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวน 20 คัน ////นายบุญช่วย รอดเนียม/ข่าว