แจ้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามที่ สพฐ.แจ้งจัดสรรให้ สพป.ศรีสะเกษ ได้รับอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2560 จำนวน  24 อัตราและมีการจ้างระยะที่ 1 (1 พ.ย.59 – 31 มี.ค.60) จำนวน 5 เดือนไปแล้วนั้น สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราดังกล่าวเพื่อจ้างต่อเนื่องอีก 5 เดือน จึงขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จัดส่งสัญญาตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าตัวและพยาน 2 คน ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขัดข้องประการใด กรุณาแจ้งได้ที่คุณสรัญญา เถาว์บุญ 087-241-7885

 

<< แบบ สัญญาครูแห่งแผ่นดิน >>

แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี 2560

ตามที่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันเสาร์ที่ 22 เมษษยน 2560 เวลา 07.00 น.ณ ห้องกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนที่ต้องซ้อมความเข้าใจ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเปลี่ยนแปลงการประชุมเป็นวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. สถานที่คงเดิม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 31

ด้วยคณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มีกำหนดการพัฒนาครูตามโครงการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
<<เอกสารแนบ>>

แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก กศจ. และ สพป./สพม. เขตต่างๆ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก  กศจ. และ สพป./สพม. เขตต่างๆ รายละเอียดดังแนบ |

สพม. เขต 37|สพป.กระบี่สพม. เขต 19|ศธจ.ลำปาง|ศธจ.สมุทรปราการ|ศธจ.สมุทรสาคร|

ศธจ.นครปฐม|ศธจ.เพชรบุรี|ศธจ.เชียงราย|ศธจ.กาฬสินธุ์|ศธจ.ยโสธร|ศธจ.ภูเก็ต|

ศธจ.พระนครศรีอยุธยา|ศธจ.นครปฐม|ศธจ.เพชรบุรี

(แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

 

(แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 39 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.60 เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<<ประกาศเต็มรูปแบบ>>

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 รายละเอียดตามประการที่แนบมานี้

ประกาศผลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2559

แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก สพป./สพม.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก สพป./สพม. รายละเอียดดังแนบ

สพป. สโขทัย เขต 1 (2)

สพป. สุโขทัย เขต 1

สพม. เขต 8

สพม. เขต 4

สพม. เขต 25

สพม. เขต 25 (เพิมเติม)

สพป.สงขลา เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 2

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งศน.

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560

แก้ประกาศ

แจ้งข้าราชการบรรจุใหม่และโอนหรือย้ายมาสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ด้วย  มีข้าราชการครูบรรจุใหม่  โอน  หรือย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ยังไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและจ่ายตรงเงินเดือน  (ฐานตนเองและบุคคลในครอบครัว)  จึงขอให้ Download  แบบกรอกข้อมูลตามแฟ้มแนบ  และแนบเอกสารประกอบเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส  ใบสูติบัตร  ของตนเองและบุคคลในครอบครัวจำนวน 1 ชุด  ส่งถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ภายในวันที่  31  มกราคม  256060-01-054

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0”

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ