การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0”

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผู้ใช้ภาาาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้คุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2560

ส่งประวัติและผลงานถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ส่งผลงานถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

แจ้งการรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายปี 2558

 

 

 

ด้วย สพฐ.  มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ปี 2558  ให้กับข้าราชการครู  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ปีั 2558  จำนวน  12  รายและผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  จำนวน  5  ราย  จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น 3  ภายในวันที่  30  มกราคม 2560  โดยให้นำเครื่องราชชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ท.ม.  (ถ้ามี) ไปคืนด้วย  ดังนี้  1)นายคำ  กุคำจัด  2)นายทรงศักดิ์  เพ็งศรี  3)  นายธวัชชัย  สุภาพ  4)  นายประไพ  ไกรษี  5)  นายพัชรินทร์  ธานี  6)  นายพิชิต  กาละเมฆสกุล  7)  นายวิทยา  พันธุ์เพ็ง  8)  นายวินัย  สร้อยคำ  9)  นายสมศักดิ์  ศิริชนะ  10)  นายสุริยน  ศรีชัย  11)  นายบุญส่ง  เสาศิริ  12)  นางสุภาวณี  วรธรรมปัญญา  13)  นายสรวิทย์  นามวงษ์  14)  นายบุญเกิด  ทองสุข  15)นายพงษ์  นวลศิริ  16)  นายสุรชาติ  ทอนศรี  17)นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม

การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

ย้ายตัดโอนลูกจ้าง (ปู)ย้ายตัดโอนลูกจ้าง (ปู)

แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือราชการจาก สพป.และ สพม.เขต ต่างๆ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือราชการจาก สพป.และ สพม.เขต ต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งว่าง สพป.อุบลเขต 1

สพม.เขต 39

สพม.เขต 17

สพม. เขต 39

สพม. เขต 39 (1)

สพม. เขต 39 (2)

สพม. เขต 39 (3)

สพม. เขต 36

สพม. เขต 35

สพม. เขต 32

สพม. เขต 31

สพม. เขต 24

สพม. เขต 23

สพม. เขต 23 (1)

สพม. เขต 22

สพม. เขต 21

สพม. เขต 16

สพม. เขต 15

สพม. เขต 12

สพม. เขต 6

สพม. เขต 4

สพม. เขต 37

สพม. เขต 32

สพม. เขต 31

สพม. เขต 20

สพม. เขต 14

สพม. 20 (3)

สพม เขต 31 (2)

สพป.อุบลราชธานี เต 1

สพป.อุทัยธานี เขต 1

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 12 (1)

สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1 (5)

สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1 (3)

สพป.สมุทรสาคร

สพป.พัทลุง เขต 2

สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 2 (2

) สพป.พะเยา เขต 2 (1)

สพป.พะเยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สพป.ปฐม เขต 1

สพป.นราธิวาส เขต 3

สพป.นคราราชสีมา เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครปฐม เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 1

สพป.ชลบุรี เขต 1(1)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.จันทบุรี าเขต 2

สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.กาญจบุรี เขต 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

สพป.แพร่ เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 4

สพป.เชียงราย เขต 4 (2)

สพป.เชียงราย เขต 3

สพป.เชียงราย เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 2 (3)

สพป.เชียงราช เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป. อุทัยธานี เขต 1

สพป. ราชบุรี เขต 1

สพป. นครพนม เขต 1

สพป. จันทบุรี เขต 2

สพป. ขอนแก่นเขต 5

การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติที่กำหนด  สงใบสมัคร  ก.พ.7 และกรอบแนวคิด  วันเวลาตามเอกสารที่แนบมานี้ เอกสารแนบ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดสัมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง  “รุดหน้าเข้าสู่ปฎิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ” จึงประชาสัมพันธ์เข้าร่วมตาม รายละเอียดที่แนบมานี้  รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน The Leader in Me International Symposium: Rethink Leadership for Education

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน  The Leader in Me International Symposium: Rethink Leadership for Education  จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งแบบตอบรับผ่านทางระบบออนไลน์  ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ รายละเอียด

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 

ด้วย ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถาน สังกัด สพฐ.  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา